Prowadzenie kompleksowej dokumentacji budowy

  • Prowadzenie i porządkowanie dokumentacji dla Inspektora Nadzoru – Wnioski o zatwierdzenie materiału na budowę z załącznikami deklaracji właściwości użytkowych.
  • Tworzenie harmonogramów rzeczowo – finansowych robót na daną Inwestycję
  • Wykonywanie certyfikatów płatności do faktur.
  • Dokumentacja  Instrukcji-użytkowania obiektów budowlanych po wykonanych robotach.
  • Wykonywanie pełnej dokumentacji powykonawczej budowy.
  • Wykonywanie Protokołów bieżących robót ,Protokołów konieczności , Protokołów odbioru instalacji budowlanych – wszystkie branże , Protokołów Gotowość do odbioru.
  • Dokumentacja BIOZ